Archiv der Kategorie: humor

botanischer Garten Neuss January 2018

A new year (2018) and the same location as every year.


One of my favorite spots, here, the tiny, wonderful, Botanic garden.

January yet.  They say it is winter.

Nature, however, shows that spring is not far away anymore

And a bit of sphere, with the ‚hurted‘ (because dropped and damaged) crystal bowl

Karneval 2017

 

Street Carneval.  Happy people, costumes, fun to photograph. Enjoy the people

Düsseldorfer feiern einfach so wie sie das wollen

 

Street Carneval.  Happy people, costumes, fun to photograph. Enjoy the people,   here, in Düsseldorf

Sunday. Home play.
Kappesonntag in Neuss

Not everybody was exited to be photographed ..  😀

But most had their fun

With Südstern Freunde

Children

People

Happy Faces

Ons Neuss — HELAU

And…. the rest!

—->  click here <— for my carnival photos at Facebook

 

HaFri Poetry July 2010

Dont expect me to whine or complain
All in all I did enjoy it
the many football days
some in glory and victory
and other a bit less

What does it matter
Life goes on
After that, for a month
it did roll in a different way

No, don’t expect me to complain
The flags are gone again
Stored at a special place
Until next event
Where we shall be proud at our people again
Just as it should be

No, I wont complain
About the sleepless night
Wrong, it was just the heat that kept me awake
Did you expect different?
A sip of water, or another refreshment
But today, if it is possible no orange juice
Just for a moment another color
Just for a moment, not too much

Yes, life goes on
and that’s perfectly well to me
Further, a satisfied feeling
and far away
hard to hear
the last sound of the fufuzela

or.. err
Maybe next time I should put some less onions in my food
😛

Mij zal je niet horen klagen
Ik heb ten slotte genoten
Van de vele voetbaldagen
Sommigen in glorie en victorie
en eentje wat minder

Wat zal het
Het leven gaat door
Nadat het een maand
een beetje anders gerold is

Nee, mij zal je niet horen klagen
De vlaggetjes zijn opgeruimd
Op een mooi plekje
tot het volgende evenement
Waarin we weer trots op onze mannen zijn
Zoals het hoort

Nee, ik klaag niet
over de slapeloze nacht
dat kwam door de hitte, of had je anders gedacht?
Een slokje water, of iets fris
Als het vandaag maar geen sinaasappelsap is
Even niet zo veel oranje
even niet zo veel franje

Ja, het leven gaat door
En ik vind het prima hoor
Verder, met een voldaan gevoel
En heel in de verte
heel zachtjes
hoor ik nog een fufuzela

of .. hm..
misschien moet ik toch iets minder uien in het eten stoppen 😛

© HaFri Poetry 12.05.2010


Over and over again
I keep the door open for you
You just have to walk through
Over and over again
You slam the door in front of my nose

Over and over again
I carefully tell you how I feel
Because I know, you wont forget my mistakes
Over and over again
You tell me that I dont understand what you feel

Over and over again
We clash together
And why?
Because I am silly and a lie?

No, I never will be perfect
And making mistakes, I have plenty to go
I as well will not forget
The moments that you make me sad
But to forgive, yes I did learn that

My wish is that you
once
will be open to see the real me
I realiz that has to grow
and in the meantime I charish you
while you think it is ignore

Communication problems, as in a generation gap
Who is crying the loudest?
Who cant hear?

Over and over again
A bruise at the head
One thing you should know
My loving you
My being proud
will be
over and over again

—Telkens weer
Hou ik de deur voor je open
Je hoeft slechts naar binnen te lopen
Telkens weer
doe je de deur voor mijn neus weer dicht

Telkens weer
Zeg ik voorzichtig wat ik voel
Omdat ik weet dat je mijn fouten niet vergeet
Telkens weer
Zeg je dat ik niet begrijp wat jij bedoelt

Telkens weer
Knallen we tegen elkaar
En waarom?
Gedraag ik me echt zo dom?

Nee, perfekt zal ik niet zijn
En fouten maken, ik moet er nog velen
Ook ik vergeet niet
De momenten van verdriet
Maar vergeven, ja, dat heb ik geleerd

Ik hoop dat je
ooit
nog weer eens mijn ware ik zal willen zien
Maar dat moet nog even groeien
Ondertussen koester ik je
Terwijl jij denkt dat ik je verwaarloos

Communicatieproblemen, als in een generatiekloof
Wie schreeuwt er nu het hardst?
Wie is er doof?

Telkens weer
Een buil op de kop
Maar weet een ding
Mijn houden van
Mijn trots zijn
Is telkens meer

© HaFri Poetry 15.05.2010


Aaah, you are talking to me
Do I need to listen?
I guess not
Some things never need to change

Aaah, you’re not happy today
Poor you, maybe it helps
When you tell me
your neverending story

Aaah, you wonder why I treat you like this
I tell you what
You know the answer better than me
It’s not that I hate you
but just what you give

Aaah, you do feel better?
Great, I am so happy for you
And I cant wait til next cry
to make you happy again

Aaah life is so wonderful
Because you showed up in my life
Aaah life is so great
How could I wish more, than reflecting you

Aaah, you say you cant scream anymore
Your tears did silence your voice
Aah, there you are, silent in the corner
Now, for the first time
You are what you are telling me

Aah, dont spill your words
Because I read between your lines
Don’t tell me the truth
I know what it is
from the first moment we met

aah

 

Aaah, je praat met mij
Maar moet ik wel luisteren?
Ik denk van niet
sommige dingen hoeven niet te veranderen

Aaah, je bent niet gelukkig vandaag
Arme jij, misschien helpt het
als je me jouw verhaal vertelt
Het verhaal wat nooit een einde neemt

Aaah, je vraagt je af waarom ik je zo behandel
Ik zal je zeggen
Dat jij het antwoord veel beter kent dan ik
Nee, ik haat je niet
Het is slechts wat je geeft

Aaah, je voelt je alweer beter?
Mooi, ik ben blij voor je
En ik kan niet wachten, op de volgende traan
waarmee ik je weer gelukkig maken kan

Aaah het leven is zo prachtig
Omdat jij in mijn leven bent gestapt
Aaah he leven is zo fijn
Wat kan ik me meer wensen, dan jou te reflecteren

Aaah, je zegt dat je niet meer kan roepen
Je tranen brachten je stem tot zwijgen
Aaah, daar zit je, stil in een hoekje
Nu, voor de eerste keer
Ben je wat je zegt

Aah, verspil je woorden toch niet
want ik lees tussen jouw regels
Vertel me de waarheid maar niet
Ik ken ze al
vanaf het eerste moment dat ik jou heb ontmoet

aah

© HaFri Poetry 22.05.2010


I know
It is not for the first time
And definitely not the last
But every time it hits me again
and probably, every time stronger

How often did I hear such message
How many lives did it disturb
How many tears have been shed
Shall I ever learn
To accept this

I saw it approaching for a while
Yesterday I knew it for sure
Today, a message from one more
Ah, I do not count them for a long time
I just remember the names
And, most of all, the human behind

I know
It is not for the first time
How many times will I hear it again
I take a very deep breath
Should almost swear about it

I cant change it
But as a very poor comfort
I share a tear in the sadness
The unreachable enemy
Who splashes life into pieces

Abd every time when I hear such news
It slaps me right into my face
That one slap might not hurt too much
The pain comes by the many repeats

I know
It is not for the first time
but it hits me deep
every time again


Ik weet
het is niet de eerste keer
En ook niet de laatste
Maar steeds raakt het me weer
en misschien, telkens meer

Hoe vaak heb ik dit bericht al niet gehoord
Hoe veel levens heeft het verstoord
Hoe veel tranen zijn er gestort
Zal ik ooit leren
Het te accepteren

Ik zag het al aankomen, enige tijd
En gisteren hoorde ik het definitief
En vandaag, hoorde ik het van nummer twee
ach, ik tel al lang niet meer mee
Onthou slechts de namen
en vooral, de mens daarachter

Ik weet
Het is niet de eerste keer
Hoe velen malen zal ik het nog horen
Ik slaak een diepe zucht
Ik zou er haast van vloeken

Veranderen kan men het niet
Maar als schrale troost
Een traantje delen in het verdriet
Een vijand die niet je niet kan vatten
Die levens uit elkaar doet spatten

En elke keer, bij zo een bericht
Krijg ik een slag in mijn gezicht
Die ene klap doet dan wellicht niet zo zeer
De pijn komt door het telkens weer

Ik weet
Het is niet de eerste keer
Maar het raakt me
elke keer meer

© HaFri Poetry 27.05.2010

 

Hafri Poetry 05 2010

I swallow up my words
Because what I want to say
Should break you

I keep my words for myself
Perhaps that
should have done well
if you had done that too
How harsh and cold they were
And not for the first time
But definitely for the last

All our good memories
I refuse
to let them disappear
by this not needed hate
An unspoken reason
I can not just let it go

I will keep on wondering why
But I dont want to know the answer
The scissors
you cut with
are sharp

And I let go
Because the cut hurts
I refuse to let me hurt any further
That will happen never again

The line is cut
And can be put together, sure
when the scissors are put aside
It is up to you

Ik slik mijn woorden in
want wat ik wil zeggen
zou je breken

Ik hou mijn woorden bij me
Misschien had dat
ook voor jou goed geweest
Wat waren ze hard en koud
En niet voor de eerste keer
Maar wel voor de laatste.

Al die goede herinneringen
Ik weiger
Ze te laten verdwijnen
Door een ongegronde haat
Iets wat niet is uitgesproken
En me daarom niet met rust laat

Dus vraag ik me af waarom
En ik hoef het antwoord niet te weten
De schaar waarmee
je knipt
is scherp

En ik laat los
Want dat geknip doet zeer
Ik weiger me verder te laten kwetsen
Dat gebeurt dus nu niet meer

De lijn is los
En kan natuurlijk weer aan elkaar geknoopt
Als de schaar terzijde is gelegd
Het is aan jou

© HaFri Poetry 03.05.2010

When I think of you
You there, me here
closer, farther away
Divorced by distance
Connected by heart
Than I dont need to say to you
I dont need to ask you what’s up

When I see you before my eyes
Your eyes with a smile, sometimes with a tear
So far away, so very near
I hug you simply a bit more to me
And let the silence speak

When I hear your voice
Laughing, in a song
In thoughs, in sorrow
Than I hear
Whatyou don’t need to say

I hear your smile
But even more when you
gently
close your eyes
Nothing to say, everything to feel
You and me, what we mean is so real

When I think of you
And that happens now and than
A smile enters my face
And .. every now and than..
my heart writes some words

When I think of you
I know
That I don’t need to say a thing

Yes, you are always around me
You are the silence inside

als ik aan je denk
jij daar, ik hier
dichterbij, verder weg
centimeters of duizenden meer
verbonden door het hart
Dan hoef ik niet altijd wat tegen je te zeggen
Ik hoef je niet te vragen, is er iets

Als ik je voor mijn ogen zie
de ogen met de lach, en soms ook met een traan
ver weg, zo dichtbij
Dan druk ik je gewoon nog even tegen me aan
En laat de stilte spreken

Als ik je stem hoor
Lachend, in een lied
In gedachten, soms bedroefd
dan hoor ik
wat je niet zeggen hoeft

Ik hoor je als je lacht
Maar meer nog als je zacht
je ogen sluit
Niets zeggen, alles voelen
Jij en ik, we weten wat we bedoelen

Als ik aan je denk
wat best wel eens gebeurt
Dan komt er een glimlach op mijn gezicht
En .. heel soms..
uit mijn hart een gedicht

Als ik aan je denk
Dan weet ik
dat ik niets hoef te zeggen

Ja, jij bent altijd om me heen
Jij bent de stilte in mij

© HaFri Poetry 03.05.2010

It is a beautiful day today
If you allow me this to say
I see the sun, conjurating a smile
Yes, it is a wonderful day

What a lovely day today
You act so happy, I love you that way
Is it the sun that makes you shine for a while
Or is it just your wonderful smile
Delightful, such a wonderful day

A wonderful day it is again
Bright blue sky, I enjoy it as much as I can
For a moment there are no clouds
No rain that pours, no pouts
Just a wonderful clear day

Such a warm and great day to hold
Not too warm, not too cold
Exactly the weather I love so much
And in addition
Me to you, and you to me

Yes, it is a blissful day
And I feel so happy
that I,
can share
this day
a tiny bit
with you

With you every day
is such a delightful day

Wat een prachtige dag
Als ik dat zo zeggen mag
Ik zie de zon, ze tovert een lach
Ja, het is een heerlijke dag

Wat een fijne dag vandaag
Je doet zo vrolijk, zo zie ik je graag
Is het de zon die jou doet stralen
of is het je lach
Heerlijk, zo een zonnige dag

Wat een mooie dag is het weer
Stralend blauwe lucht, ik geniet keer op keer
Even geen wolken
of regen meer
Een heerlijk stralende dag

Wat een fijne warme dag is het toch
Niet te warm, niet te koud
Precies het weer waar ik van houd
En daar komt nog bij
Ik van jou, en jij van mij

Ja, het is een heerlijke dag
En ik ben blij
dat ik die
een beetje
samen met jou
beleven mag

Met jou is elke dag
zo een heerlijke dag

© HaFri Poetry 19.05.2016

Schaap

Ik loop op 4 poten
gewoon omdat dat hoort
Ik heb ook nog een wollige staart
Maar daarmee maak ik echt niet meer vaart
ik sta rustig met mijn poten op de grond
En kijk -soms- schaapachtig in het rond
want dat kan ik als de beste

Ik eet gras
Gewoon omdat het lekker is
En soms krijg ik een sneetje brood
Dat geen mens meer lust
Maar ik, ik eet het gerust
en dan als toetje een klavertje vier
en wat water, liefst uit de rivier

Ik heb een vel van wol
De kleur, die kan je zelf wel zien
Collegas in wit of zwart
Van allen minstens zo’n honderd en tien
Ik ben niet graag alleen
Ik heb graag veel bollekes om me heen
En raak de draad maar zelden kwijt

Ik blaat als ik praat
en als je ons telt
Val je best snel in slaap
Zie hier het leven van het schaap
Ik ben om te knuffelen altijd bereid
En verheug me al op de sjaal die oma van me breit

Ach, ik mach niet mekkeren
Het leven van een schaap, is best een lekkere

© HaFri Poetry 20.05.2016

HaFri Poetry 03 2010

Bed Englisch

Hello evveryboddy
Ass you can see
I right in english too thee

And that is mi porblem
becourse I can speek
Pretty good
And when I right
It gets intoo anodder moot

I miss the words in your bootafull language
The grammar is givving me a fantastic heddage
I get sleeples nichts about it
and when I see a misstake, I think sh….

THAT word I kan right write
budd further my english is a this ass ter
It is my personal dilemma
It is my private drama

That I share with you in dizz poom
Just too tell you that it is not my miss take
Because it is not the language that I normaly spreek

I am dutsj, and speak deuts too
And that just have to doo

So I do hope yoo dont mind
All de misstakes you vind
Because my englizz might be bed
your duts is not muts better
I bet 😉

© HaFri Poetry 08.03.2010


Today I hugged a tree
Just because it had to be

Very carefully I did touch
your bones, gentle, not too much

Today I hugged a tree
To get the peace back into me
To get the rest I need

Everyone could have seen me
And might have looked surprised
It doesnt matter, I am gone again
And you are there, like all those yearss

Today I hugged a tree
And small I felt, like I used to be

Disappeared behind you
Hidden away, like I used to

Today I hugged a tree
And thanks to you I realize again
What is warming my heart, who I am

And I promis
I soon will do it again

Vandaag heb ik een boom omarmd
Gewoon omdat het moest

Heel voorzichtig raakte ik je aan
voorzichtig aaide ik de knoest

Vandaag heb ik een boom omarmd
Eventjes de rust genomen
Eventjes bij gekomen

Iedereen heeft me kunnen zien
En naar ons kunnen staren
Dat maakt niet uit, want ik ben weer weg
en jij staat er al jaren

Vandaag heb ik een boom omarmd
Het moest zo zijn,
En ik voelde me weer klein

Eventjes verscholen, achter je stam
Klein en weerloos, zoals ik ooit hier kwam

Vandaag heb ik een boom omarmd
Dankzij jou weet ik het weer
Wat mijn hart zo echt verwarmd

En ik beloof je.. ik doe het spoedig weer

© HaFri Poetry 30.03.2010

HaFri Poetry 01 2011

Ik had bijna de woorden gezegd
Omdat jij ze me doet schreeuwen
Toch bleef ik stil
En ben niet zeker dat ik ze niet in je heb gelegd

Er is zo veel wat ik je kan zeggen
Dat het me doet zwijgen
Ik weet niet welke ik kan kiezen
Ach, ik hoef het je niet uit te leggen

Ik zei bijna die ene zin
Die over mijn lippen komen wilde
Ik wil niets verstoren van wat er is
Zo is het fijn, ik slik de woorden in

Ik ben zeker dat je weet wat ik bedoel
Ik ben zeker dat je het begrijpt
En ik voel dat ook jij ze niet zal zeggen
Nooit verstoren we dat gevoel

Ik koester onze kostbare schat
Weet precies wat te doen
Ik had bijna die woorden gezegd
Maar laat ze. Zo is dat.

Maar… het is zo!

I almost said the words
Because you made me screaming them
But I kept silent
Not sure that you havent heard

There is so much I can say to you
That it makes me silent
I dont know what to choose
And you know that it’s so true

I almost said that line
That was tickling at my lips
But I dont want to damage all there is
Because the way it is, it is fine

I am sure you know what I mean
I am sure you understand
And I feel that you don’t tell them
We shall not disturb what we redeem

I charess all there is
Know exactly what to do
And that’s why I dont say
those words from me to you

but… I do!

© HaFri Poetry 03.01.2011

Not so long ago
Everyone did gaze, pointed, look, see
Exciting smiles did come over me
Ah, those were the days, you know

Children were singing
About the light I was bringing
The sparkling center of the house,
Enlightening, sparkling, the almost perfect spouse

I did glow in silver and gold
Christmas stockings around me, I had candles to hold
Peace on earth, for everyone
Except for the fried turkey in the pan

Wishing it could be christmas every day
But that’s too long, they hide it away
The ornaments shelter in  the dark box
Together with the angels, christ child and socks

Fame fades away quickly
Especially when you’re a christmastree
So I stop my annual mutter
An end in the fire, or in the gutter

De kerstboom

Niet zo lang geleden

Keek iedereen naar mij
Opgewonden gezichten, vol hoop en blij
Ach het was zo mooi, mijn verleden

Kinderen hebben gezongen
Vrede op aarde was het, heel even
Ik was het stralende middelpunt, rondom
van licht en stralen vergeven

Kon het maar altijd kerstmis zijn
Maar blijkbaar was het lang genoeg, de schijn
Mijn ballen verdwijnen in de doos
Samen met de engelen en het kerstkind, dooft ons licht een poos

Ik eindig mijn jaarlijkse mopperpartij
Volgend jaar ben ik er weer bij
Roem is vergankelijk, eens was ik groot
En eindig op de brandstapel, of in de goot

 

© HaFri Poetry 10.01.2011